Yleiset myyntiehdot

1. SOVELTAMISALA

 • 1.1. Näitä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin HTM Yhtiöt Oy:n ja sen tytäryhtiöiden ja ostajan välisiin metalli- ja rakennustuotteiden kauppaan. Edellä mainittuihin kauppoihin voi sisältyä myös työmaalla suoritettavaa asennustyötä.
 • 1.2. Siltä osin kuin myyjän ja ostajan välisessä sopimuksessa tai seuraavissa sopimusehdoissa ei jostakin asiasta ole määrätty, sovelletaan sopimussuhteeseen Suomessa voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä muita määräyksiä.

2. MYYJÄ

 • 2.1. Myyjällä tarkoitetaan näissä sopimusehdoissa HTM Yhtiöt Oy:tä, sen kanssa samaan konserniin kuuluvaa yritystä sekä muuta yritystä, jolle HTM Yhtiöt Oy on siirtänyt solmitun sopimuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet.

3. OSTAJA

 • 3.1 Ostajalla tarkoitetaan sitä, jonka kanssa myyjä on solminut kauppaa, tavarantoimitusta ja/tai asennusta koskevan sopimuksen.

4. TAVARA

 • 4.1. Tavaralla tarkoitetaan HTM Yhtiöt Oy:n tai saman konserniin kuuluvien yritysten kulloinkin tarjottavana ja myytävänä olevaa tuotetta ja/tai asennuspalvelua.

5. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

 • 5.1. Sopimus myyjän ja ostajan välillä katsotaan syntyneeksi, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet kirjallisen tavaran myyntiä tarkoittavan sopimusasiakirjan tai kaupasta on muutoin sovittu.
 • 5.2. Sopimus katsotaan syntyneen myös silloin, kun myyjä on vastaanottanut tilauksen ja lähettänyt ostajalle tilausvahvistuksen. Myyjän on lähetettävä ostajalle tilausvahvistus viimeistään 14 päivän kuluessa tilauksen saapumisesta. Tilausvahvistus ei saa sisältää ostajan tilauksesta ja siihen sisällytetyistä ehdoista poikkeavia ehtoja. Mikäli tilausvahvistukseen sisällytetään poikkeavia ehtoja, katsotaan vahvistus ostajalle tehdyksi tarjoukseksi.
 • 5.3. Mikäli myyjä on tehnyt ostajalle kirjallisen tarjouksen, katsotaan sopimus syntyneeksi, kun ostaja on kirjallisesti ilmoittanut hyväksyvänsä tarjouksen. Edellytyksenä on, että ostaja ilmoittaa myyjälle hyväksymisestään 7 päivän kuluessa tarjouksen vastaanottamisesta, mikäli tarjouksessa ei ole erikseen määrätty tarjouksen voimassaoloaikaa. Siltä osin kuin tarjoukseen annettu vastaus sisältää ehtoja, poikkeuksia, lisäyksiä tai muita tarjouksesta poikkeavia vaatimuksia, eivät poikkeamat sido myyjää. Tällaiset vastaukset katsotaan kaikilta osin vastatarjouksiksi, jotka myyjä voi vapaasti hyväksyä tai hylätä.
 • 5.4. Mikäli myyjän ja ostajan välillä on sovittu ennakkomaksusta ja/tai vakuuden asettamisesta, katsotaan sopimus syntyneeksi vasta, kun ennakkomaksu on maksettu ja/tai vakuus asetettu.

6. YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN ENSISIJAISUUS

 • 6.1. Myyjän ja ostajan väliseen sopimukseen sovelletaan näitä sopimusehtoja, ellei muusta ole kirjallisesti sovittu.
 • 6.2. Näitä sopimusehtoja sovelletaan myös silloin, kun myyjä on siirtänyt sopimukseen perustuvat oikeudet ja velvollisuudet kolmannelle.

7. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

 • 7.1. Myyjällä on oikeus siirtää sopimuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet kolmannelle. Myyjän siirtäessä sopimuksen kolmannelle, tulee sen hyvissä ajoin ennen siirtoa ilmoittaa siitä ostajalle.
 • 7.2. Ostajalla on oikeus siirtää sopimuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet kolmannelle ainoastaan myyjän suostumuksella.
 • 7.3. Myyjällä on oikeus käyttää sopimuksen mukaisten velvollisuuksien täyttämiseksi alihankkijoita.

8. KAUPPAHINTA

 • 8.1. Kauppaan sovelletaan kulloinkin voimassa olevia myyjän laatiman hinnaston mukaisia hintoja tai muutoin erikseen sovittua hintaa.
 • 8.2. Hinnalla tarkoitetaan arvonlisäverotonta hintaa. Myyjän toimittamassa laskussa on eriteltynä hinta ja sille lisättävä kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.
 • 8.3 Valtiovallan lainsäädännöllisistä toimenpiteistä johtuvat kustannusmuutokset otetaan huomioon hintaa lisäävänä tekijänä, jos muutos on saatettu voimaan siten, että sillä on vaikutusta myyjän toimitukseen.

9. MAKSUEHDOT

 • 9.1. Maksut suoritetaan laskua vastaan kauppa- ja/tai toimitussopimuksen ja sovitun aikataulun mukaisesti.
 • 9.2. Ostajan on maksettava kauppahinta laskun osoittamassa tai muutoin sovitussa ajassa. Mikäli laskua ei makseta sovittuna eräpäivänä, on myyjä oikeutettu perimään 11 % viivästyskorkoa laskun eräpäivästä maksupäivään. Lasku katsotaan saapuneeksi ostajalle viimeistään 7 päivän kuluttua sen lähettämisestä ostajan ilmoittamaan laskutusosoitteeseen.
 • 9.3. Mikäli tavara toimitetaan ostajalle useassa erässä, tulee ostajan maksaa erää vastaava kauppahinnan osa kunkin erän toimittamisen jälkeen ja myyjän toimittaa erää vastaava lasku ostajan ilmoittamaan laskutusosoitteeseen.
 • 9.4. Myyjällä on oikeus periä ostajan maksuviivästystapauksissa laskutus-, käsittely- ja huomautusmaksut sekä perintäkulut.

10. LISÄ- JA MUUTOSTYÖT

 • 10.1. Mikäli toimitus- tai rakennussuunnitelmia muutetaan ja muutokset aiheuttavat kustannusten ja toimitusaikataulun muuttumisen, myyjä on oikeutettu samaan ostajalta kohonneiden kustannusten osalta lisäkorvauksen. Jos muutokset aiheuttavat toimitusaikataulun muuttumisen, myyjä on oikeutettu saamaan lisäaikaa sovitulla tavalla. Kustannusten muuttumista ja lisäaikaa koskevista vaatimuksista on sovittava kirjallisesti ostajan ja myyjän välillä.

11. OMISTUSOIKEUS

 • 11.1. Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle, kun kauppahinta mahdollisine korkoineen on kokonaan maksettu.
 • 11.2 Jos maksua ei ole suoritettu eräpäivän jälkeen kirjallisesta vaatimuksesta huolimatta tai jos ostajan maksukykyä on perustellusti syytä epäillä, eikä ostaja pysty toimittamaan kirjallisesta pyynnöstä huolimatta turvaavaa vakuutta, myyjä saa kieltää tavaran toimittamisen, kiinnittämisen tai asentamisen rakennuskohteeseen ja kustannuksellaan erottaa hallintaansa ostajalle myymänsä tavarat.

12 TAVARAN TOIMITUSKUNTO

 • 12.1 Tavaran tulee kaikilta osiltaan täyttää toimitusajankohtana voimassa olevien Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat tavaraa koskevat määräykset mm. rakenteen, varusteiden sekä työ- ja paloturvallisuuden osalta.
 • 12.2 Tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan sekä pakkaukseltaan ja koodausmerkinnöiltään vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Tavaran mukana on toimitettava tarpeelliset todistukset, luvat, laatuasiakirjat, käyttö-, hoito-, huolto- ja kunnossapito-ohjeet ym. myyjän hankittavaksi kuuluvat asiakirjat

13. VAHINGONVAARAN SIIRTYMINEN

 • 13.1. Vahingonvaara siirtyy ostajalle silloin, kun tavara on sopimuksen mukaan luovutettu ostajalle tai itsenäisen rahdinottajan kuljetettavaksi, jollei toimituslausekkeesta muuta johdu.
 • 13.2. Ellei tavaraa ostajan viivästyksen vuoksi ole luovutettu oikeana aikana, vahingonvaara siirtyy ostajalle, kun myyjä on tehnyt sen, mitä häneltä sopimuksen mukaan edellytetään luovutuksen mahdollistamiseksi. Vastuu tavaran vakuuttamisesta kuuluu tällöin ostajalle.

14. TAVARAN TOIMITTAMINEN JA VASTAANOTTOTARKASTUS

 • 14.1. Myyjä ja ostaja sopivat erikseen toimitusehdoista vakiintuneita toimituslausekkeita noudattaen.
 • 14.2. Ostajan velvollisuutena on osoittaa tavarantoimituskohteen välittömässä läheisyydessä tila tai paikka, johon tavara voidaan normaalilla kuljetuskalustolla jättää tai luovuttaa. Ostajan velvollisuutena on varmistaa tavarantoimituskohteen välittömässä läheisyydessä tavaran toimituksen esteetön kulku ja että tiet purkauspaikalle ovat ajokelpoiset sekä siitä, että sovittu kuljetuskalusto voi teillä esteettä liikkua.
 • 14.3. Kun tavara on toimitettu, ostaja suorittaa vastaanottotarkastuksen niin pian kuin olosuhteet sen sallivat. Ostajan on tarkistettava tavara vastaanotettaessa silmämääräisesti. Silmämääräisesti havaittavista tavaran laatuvioista tai kuljetusvioittumista on tehtävä huomautukset välittömästi rahtikirjaan tai muuten kirjallisesti.
 • 14.4. Ostajan on tarkastettava tavara välittömästi vastaanottamisen jälkeen ja esitettävä mahdollinen reklamaatio viimeistään 8 vuorokauden kuluessa tavaran toimittamisesta.
 • 14.5. Virheistä ja puutteista, jotka ovat havaittavissa vasta toimitettuja tavaroita kiinnitettäessä tai niiden osia toisiinsa liitettäessä, ostajan on ilmoitettava välittömästi havaittuaan virheen ja puutteen.
 • 14.6. Ostaja huolehtii tavaran pakkausjätteen keräyksestä ja poiskuljetuksesta. Ostajalla on oikeus hyödyntää pakkausjäte, milloin se on mahdollista.

15. VASTUU VIRHEESTÄ JA PUUTTEESTA

 • 15.1 Myyjä on vastuussa tavaran virheestä, joka tavarassa on ollut vahingonvaran siirtyessä ostajalle, vaikka virhe ilmenisi siitä myöhemmin. Ostaja ei saa vedota tavaran virheeseen, mikäli ostaja ei kirjallisesti ilmoita tavaran virheestä myyjälle kohtuullisessa ajassa virheen havaitsemisesta lukien tai viimeistään 8 vuorokauden kuluttua tavaran vastaanottamisesta.
 • 15.2 Myyjällä on oikeus korjata tavarassa oleva virhe tai oikeus uusia toimitus.
 • 15.3 Myyjä ei vastaa virheestä, joka johtuu siitä, että rakennetta, johon myyjän toimittama tavara tulee, ei ole suunniteltu ja toteutettu hyvää suunnittelu-, rakennus- tai asennustapaa noudattaen, eikä myöskään virheestä, joka johtuu käyttöohjeiden tai muutoin annettujen ohjeiden vastaisesta käyttämisestä.
 • 15.4 Myyjä ei vastaa missään olosuhteissa ostajalle aiheutuneesta välillisestä vahingosta ja välittömän vahingon korvausmäärä rajoittuu kyseisen sopimuksen ja/tai kaupan taloudelliseen määrään asti. Ostajan velvollisuutena on osoittaa syntyneen vahingon määrä. Välillisellä vahingolla tarkoitetaan ainakin vahinkoa, joka syntyy tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä sekä voittoa, joka on jäänyt saamatta sen vuoksi, että sopimus sivullisen kanssa on rauennut tai jäänyt täyttämättä.

16 TOIMITUSAIKA JA VIIVÄSTYMINEN

 • 16.1 Osapuolet sopivat toimitusajasta erikseen.
 • 16.2 Jos toimitusta ei voida täyttää joko lainkaan tai joltakin osalta tai tavaraa ottaa vastaan sovittuna aikana taikka jos tällainen viivästys näyttää todennäköiseltä, osapuolten on viipymättä ilmoitettava tästä toiselle osapuolelle. Molemmat osapuolet ovat velvollisia heti viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan kirjallisesti viivästyksen syyn ja uuden toimitusajan.
 • 16.3. Mikäli tavaran oikea-aikainen toimittaminen estyy kohdassa 16 tarkoitetusta ylivoimaisesta syystä, katsotaan tavara toimitetuksi ajoissa, kun tavara on toimitettu 30 päivän kuluttua esteen lakkaamisesta.
 • 16.3 Jos viivästys johtuu myyjästä johtuvasta syystä, on ostajalla oikeus viivästyssakkoon, jonka suuruus on 0,1 % sopimuksen mukaisesta hinnasta kultakin parilliselta viivästyspäivältä, kuitenkin enintään 60 päivältä.
 • 16.4 Jos viivästys johtuu ostajasta johtuvasta syystä, on myyjällä oikeus laskuttaa toimitus sovitun aikataulun mukaisesti ja saada korvaus viivästyksen aiheuttamista välittömistä kustannuksista, kuten varastointi, kuljetus yms. kustannuksista

17. YLIVOIMAINEN ESTE

 • 17.1 Näiden yleisten sopimus- ja toimitusehtojen viivästystä koskevia määräyksiä ei noudateta, mikäli viivästys on seuraamusta sodasta, kapinasta, vienti- tai tuontikiellosta, luonnonmullistuksesta, poikkeuksellista sääolosuhteista, yleisen liikenteen tai energian jakelun keskeytymisestä, tulipalosta, työselkkauksesta, myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta, myyjän muusta vaikutusmahdollisuutensa ulkopuolella olevasta tuotannollisesta tai teknisestä seikasta johtuvasta syystä tai muusta merkittävästä tai epätavallisesta syystä.

18. SOPIMUKSEN PURKAMINEN JA SOPIMUSSAKKO

 • 18.1 Jos jompikumpi osapuoli syyllistyy sopimusvelvollisuuksiensa olennaiseen laiminlyöntiin, toisella osapuolella on oikeus purkaa sopimus ilmoitettuaan tästä ensin kirjallisesti, ellei laiminlyöntiä ole kohtuullisessa ajassa korjattu.
 • 18.2 Jos jompikumpi osapuoli on sellaisessa taloudellisessa tilassa, että on perusteltua aihetta epäillä tämän suoriutumista sopimuksen mukaisista velvoitteistaan, on toisella sopijaosapuolella oikeus purkaa sopimus.
 • 18.3 Mikäli ostaja laiminlyö maksuvelvoitteensa, myyjällä on purkamisen sijasta oikeus väliaikaisesti keskeyttää toimitus, kunnes erääntynyt maksu on suoritettu tai sen suorittamisesta on sovittu.
 • 18.4 Sopimuksen purkautuessa ostajasta johtuvasta syystä on ostaja velvollinen maksamaan kertakaikkisena sopimussakon määränä sopimuksen tai kaupan arvon. Mikäli sopimus purkautuu myyjästä johtuvasta syystä, on ostajalla oikeus saada vahingonkorvausta välittömistä vahingoistaan.

19. LUOTTAMUKSELLISUUS

 • 19.1. Osapuolet eivät saa antaa kauppaa koskevia tietoja kolmannelle ilman toisen osapuolen lupaa, ellei tietojen antaminen ole tarpeen sopimusten mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi.
 • 19.2 Osapuolet eivät myöskään saa käyttää sopimusta tai toisen osapuolen nimeä markkinoinnissa ilman toisen lupaa.

20. VAKUUDET JA ENNAKKOMAKSUT

 • 20.1. Vakuuksista sovitaan erikseen
 • 20.2. Jos on otaksuttavissa, että ostajalla ei ole maksujen suoritusvalmiutta, myyjä on oikeutettu pyytämään ostajalta ennakkosuoritusta toimitettavista tavaroista tai vaatia, että ostaja asettaa vakuuden maksun suorittamisesta. Ennakkomaksut ja vakuudet tulee säilyttää myyjän muista varoista erillään siten, että ne ovat helposti yksilöitävissä.
 • 20.3. Vakuuden tulee olla voimassa vähintään kuukauden yli sopimuksen mukaisen toimitusajan, kuitenkin siihen asti, kun sopimus on asianmukaisesti täytetty. Myyjän tulee toimituksen viivästyessä jatkaa vakuuden voimassaoloaikaa.

21. VAKUUTTAMINEN JA TAVARAN SÄILYTTÄMINEN

 • 21.1. Ostaja vastaa tavaran vakuuttamisesta siitä hetkestä lähtien, kun vaaranvastuu on siirtynyt ostajalle.
 • 21.2. Ostaja huolehtii vaaranvastuun siirryttyä myös siitä, ettei tavara arvoltaan, laadultaan ja muilta ominaisuuksiltaan vähene myyjän vahingoksi siihen asti, kunnes omistusoikeus on siirtynyt ostajalle.

22. SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYDET

 • 22.1. Muilta osin sovelletaan kauppalakia
 • 22.2. Sopimuksesta syntyneet riitaisuudet ratkaistaan myyjän valinnan mukaan joko välimiesoikeudessa tai myyjän kotipaikan käräjäoikeudessa.